دل شادی روز وصلت ای شمع طراز
دل شادی روز وصلت ای شمع طراز
با صد شب هجر بیش گفتست به راز

تا خود پس از این زان همه شبهای دراز
با روز وصال بی‌غمی گوید باز

تاریخ شعر: -