در منزل دل غم تو می‌آید و بس
در منزل دل غم تو می‌آید و بس
در سکنهٔ جان غم تو می‌باید و بس

تا صبح جمال فتنه‌زای تو دمید
گویی که ز شب غم تو می‌زاید و بس

تاریخ شعر: -