ای دل، پس زنجیر تو دیوانه نشین
ای دل، پس زنجیر تو دیوانه نشین
در دامن درد خویش مردانه نشین

ز آمد شد بیهوده تو خود را پی کن
معشوق چو خانگی است در خانه نشین

تاریخ شعر: -