چون دل جانا بنشین بنشین
چون دل جانا بنشین بنشین
بلکا دلکا کم کن یغما
عمری گشتی همچون کشتی
افلاطونی جالینوسی
چون می چون می تلخی تا کی
خونم خوردی تا کی گردی
تا کی لالا سوزد ما را
همچون میزان گشتی لرزان
دفعم جویی فردا گویی
همچون کوثر صافی خوشتر
یار نغزم اندر مغزم
هان ای مه رو برگو برگو
 
چون جان بی​جا بنشین بنشین
ای خوش سیما بنشین بنشین
اندر دریا بنشین بنشین
بشکن صفرا بنشین بنشین
همچون حلوا بنشین بنشین
یک دم بازآ بنشین بنشین
بی​او تنها بنشین بنشین
همچون جوزا بنشین بنشین
پیش از فردا بنشین بنشین
بی​هر سودا بنشین بنشین
همچون صهبا بنشین بنشین
ای جان افزا بنشین بنشین
تاریخ شعر: -