عشقی نبود چو عشق لولی و گدای
عشقی نبود چو عشق لولی و گدای
افگنده کلاه از سر و نعلین از پای

پا بر سر جان نهاده، دل کرده فدای
بگذاشته از بهر یکی هر دو سرای

تاریخ شعر: -