یا رب جان را بیم گنه کاران هست
یا رب جان را بیم گنه کاران هست
دل را شب و روز ماتم یاران هست

گفتی که به بیچارگی و عجز درآی
بیچارگی و عجز به خرواران هست

تاریخ شعر: -