بیزار شد از من شکسته همه کس
بیزار شد از من شکسته همه کس
من مانده‌ام اکنون و همان لطف تو بس

فریاد رسی ندارم، ای جان و جهان
در جمله جهان بجز تو، فریادم رس

تاریخ شعر: -