ماییم و دو شیشکک می روشن و خوش
ماییم و دو شیشکک می روشن و خوش
یک حوضک نقل و یک تنورک آتش

باقلیککی و نانکی پنج از شش
گر فرمایی جمال ده بی‌ترکش

تاریخ شعر: -