ای دوست، به دوستی قرینیم تو را
ای دوست، به دوستی قرینیم تو را
هر جا که قدم نهی زمینیم تو را

در مذهب عاشقی روا نیست که ما:
عالم به تو بینیم و نبینیم تو را

تاریخ شعر: -