گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم
گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم
گاه آرزوی وصل نگارین دارم

گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش
یارب چه کسم کیم چه آیین دارم

تاریخ شعر: -