در بند گره‌گشای می‌باید بود
در بند گره‌گشای می‌باید بود
ره گم شده، رهنمای می‌باید بود

یک سال و هزار سال می‌باید زیست
یک جای و هزار جای می‌باید بود

تاریخ شعر: -