اندیشهٔ عشقت دم سرد آرد بار
اندیشهٔ عشقت دم سرد آرد بار
تخم هجرت ز میوه درد آرد بار

از اشک، رخم ز خاک نمناک‌تر است
هر خار، که روید گل زرد آرد بار

تاریخ شعر: -