یا رب چو مرا ز نفسِ خود سود نبود
یا رب چو مرا ز نفسِ خود سود نبود
و او نیز ز من به هیچ خشنود نبود

زین سگ برهان مرا درین عمرِ دراز
یک دم که رضای تو در آن بود نبود

تاریخ شعر: -