دل در طلب دنیی دون هیچ منه
دل در طلب دنیی دون هیچ منه
بر دل غم او کم و فزون هیچ منه

خواهی که به بارگاه شاهی برسی
از کوی طلب پای برون هیچ منه

تاریخ شعر: -