در عشق توام واقعه بسیار افتاد
در عشق توام واقعه بسیار افتاد
لیکن نه بدین سان که ازین بار افتاد

عیسی چو رخت بدید دل شیدا شد
از خرقه و سجاده به زنار افتاد

تاریخ شعر: -