امشب نظری بروی ساقی دارم
امشب نظری بروی ساقی دارم
وز نوش لبش حیات باقی دارم

جانا، سخن وداع در باقی کن
کین باقی عمر با تو باقی دارم

تاریخ شعر: -