از آتش غم چند روانم سوزی؟
از آتش غم چند روانم سوزی؟
وز ناوک غمزه چند جانم دوزی؟

گویی که: مخور غم، چه کنم گر نخورم؟
چون نیست مر از تو بجز غم روزی

تاریخ شعر: -