گفتم که: اگر چه آفت جان منی
گفتم که: اگر چه آفت جان منی
جان پیش کشم تو را، که جانان منی

گفتا که: اگر بندهٔ فرمان منی
آن دگران مباش، چون زآن منی

تاریخ شعر: -