از روز وجودم شفقی بیش نماند
از روز وجودم شفقی بیش نماند
وز گلشن جانم ورقی بیش نماند

از دفتر عمرم سبقی باقی نیست
دریاب، که از من رمقی بیش نماند

تاریخ شعر: -