اندر غم تو نگار، همچون نارم
اندر غم تو نگار، همچون نارم
می‌سوزم و می‌سازم و دم برنارم

تا دست به گردن تو اندر نارم
آکنده به غم چو دانه اندر نارم

تاریخ شعر: -