یاری که نکو بخشد و بد بخشاید
یاری که نکو بخشد و بد بخشاید
گر ناز کند و گر نوازد شاید

روی تو نکوست، من بدانم خوشدل
کز روی نکو بجز نکویی ناید

تاریخ شعر: -