بازم غم عشق یار در کار آورد
بازم غم عشق یار در کار آورد
غم در دل من، بین، که چه گل بار آورد؟

هر سال بهار ما گل آوردی بار
امسال بجای گل همه خار آورد

تاریخ شعر: -