گردنده فلک دلیر و دیر است که هست
گردنده فلک دلیر و دیر است که هست
غرنده بسان شیر و دیر است که هست

یاران همه رفتند و نشد دیر تهی
ما نیز رویم دیر و دیر است که هست

تاریخ شعر: -