آن شد که من از عشق تو شبهای دراز
آن شد که من از عشق تو شبهای دراز
با مه گله کردمی و با پروین راز

جستم ز تو چون کبوتر از چنگل باز
رفتم نه چنان که دیگرم بینی باز

تاریخ شعر: -