در دل همه خار غم شکستیم دریغ!
در دل همه خار غم شکستیم دریغ!
وز دست غم عشق نرستیم دریغ!

عمری به امید یار بردیم بسر
با یار دمی خوش ننشستیم دریغ!

تاریخ شعر: -