با نفس خسیس در نبردم، چه کنم؟
با نفس خسیس در نبردم، چه کنم؟
وز کردهٔ خویشتن به دردم، چه کنم؟

گیرم که به فضل در گزاری گنهم
با آنکه تو دیدی که چه کردم، چه کنم؟

تاریخ شعر: -