ای دست تو در جفا چو زلف تو دراز
ای دست تو در جفا چو زلف تو دراز
وی بی‌سببی گرفته پای از من باز

دی دست زاستین برون کرده به عهد
وامروز کشیده پای در دامن ناز

تاریخ شعر: -