گر در طلب صحبتم ای شمع طراز
گر در طلب صحبتم ای شمع طراز
دوش آبله کرد پایت از راه دراز

امشب بر من بیای تا بانگ نماز
چون آبله بردست همی باش به ناز

تاریخ شعر: -