ای ماه ز سودای تو در آتش تیز
ای ماه ز سودای تو در آتش تیز
چون سوخته گشتم آبرویم بمریز

چون چرخ ستیزه‌روی با من مستیز
من در تو گریختم تو از من مگریز

تاریخ شعر: -