ای پاکی تو منزّه از هر پاکی
ای پاکی تو منزّه از هر پاکی
قُدُّوسی تو، مقدّس از ادراکی

در راهِ تو، صد هزار عالم، گردی
در کوی تو، صد هزار آدم، خاکی

تاریخ شعر: -