ای جانِ من سوخته دل زندهٔ تو
ای جانِ من سوخته دل زندهٔ تو
وز خجلت فعل خود سرافکندهٔ تو

بپذیر مرا که جزتو کس نیست مرا
گر نپذیری کجا رود بندهٔ تو

تاریخ شعر: -