گر زانکه بود دل مجاهد با تو
گر زانکه بود دل مجاهد با تو
همرنگ شود فاسق و زاهد با تو

تو از سر شهوتی که داری، برخیز
تا بنشیند هزار شاهد با تو

تاریخ شعر: -