آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد؟
آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد؟
خود زشت بود که عقل ما در تو رسد

گویند: ثنای هر کسی برتر ازوست
تو برتر از آنی که ثنا در تو رسد

تاریخ شعر: -