ما شادتریم یا تو ای جان
ما شادتریم یا تو ای جان
در عشق خودیم جمله بی​دل
ما مستتریم یا پیاله
در ما نگرید و در رخ عشق
ایمان عشق است و کفر ماییم
ایمان با کفر شد هم آواز
دانا چو نداند این سخن را
 
ما صافتریم یا دل کان
در روی خودیم مست و حیران
ما پاکتریم یا دل و جان
ما خواجه عجبتریم یا آن
در کفر نگه کن و در ایمان
از یک پرده زنند الحان
پس کی رسد این سخن به نادان
تاریخ شعر: -