حال من خستهٔ گدا می‌دانی
حال من خستهٔ گدا می‌دانی
وین درد دل مرا دوا می‌دانی

با تو چه کنم قصهٔ درد دل ریش؟
ناگفته چو جمله حال ما می‌دانی

تاریخ شعر: -