عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت
عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت
وز دیده بسی خون دل ساده بریخت

بس زاهد خرقه پوش سجاده نشین
کز عشق تو می بر سر سجاده بریخت

تاریخ شعر: -