ماه شب گمرهان عارض زیبای تست
ماه شب گمرهان عارض زیبای تست
سرو دل عاشقان قامت رعنای تست

همت کروبیان شعبدهٔ دست تست
سرمهٔ روحانیان خاک کف پای تست

رای همه زیرکان بستهٔ تقدیر تست
جان همه عاشقان سغبهٔ سودای تست

وصل تو سیمرغ گشت بر سر کوی عدم
خاطر بی خاطران مسکن و ماوای تست

بر فلک چارمین عیسی موقوف را
وقت خروج آمدست منتظر رای تست

موسا چون مست گشت عربده آغاز کرد
صبر به غایت رسید وقت تجلای تست

تاریخ شعر: -