هر لحظه ز چهره آتشی افروزی
هر لحظه ز چهره آتشی افروزی
تا جان من سوخته‌دل را سوزی

چون دوست نداری تو بدآموزان را
ای نیک، تو این بد ز که می‌آموزی؟

تاریخ شعر: -