از گلشن جان بی‌خبری، خار این است
از گلشن جان بی‌خبری، خار این است
میلت به طبیعت است، دشوار این است

از جهل بدان، گر تو یکی ده گردی
در هستی حق نیست شوی، کار این است

تاریخ شعر: -