این دورهٔ سالوس، که نتوان دانست
این دورهٔ سالوس، که نتوان دانست
می‌باش به ناموس، که نتوان دانست

خاکی شو و کبر را ز خود بیرون کن
پای همه می‌بوس، که نتوان دانست

تاریخ شعر: -