آن دل که تو دیده‌ای فکارست هنوز
آن دل که تو دیده‌ای فکارست هنوز
وز عشق تو با نالهٔ زارست هنوز

وان آتش دل بر سر کارست هنوز
وان آب دو دیده برقرارست هنوز

تاریخ شعر: -