بیمار توام، روی توام درمان است
بیمار توام، روی توام درمان است
جان داروی عاشقان رخ جانان است

بشتاب، که جانم به لب آمد بی‌تو
دریاب مرا، که بیش نتوان دانست

تاریخ شعر: -