نی کرده شبی بر سر کویت گذری
نی کرده شبی بر سر کویت گذری
نی بوی خوشت به من رسیده سحری

نی یافته از تو اثری، یا خبری
عمرم بگذشت بی‌تو، آخر نظری

تاریخ شعر: -