عمری است که در کوی خرابی رفتم
عمری است که در کوی خرابی رفتم
در راه خطا و ناصوابی رفتم

کار من سر بسر پریشان شده را
دریاب، که گر تو درنیابی رفتم

تاریخ شعر: -