غم گرد دل پر هنران می‌گردد
غم گرد دل پر هنران می‌گردد
شادی همه بر بی‌خبران می‌گردد

زنهار! که قطب فلک دایره‌وار
در دیدهٔ صاحب‌نظران می‌گردد

تاریخ شعر: -