بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
باده جان خورده​ای دل ز جهان برده​ای
حلقه درآ روی باز بر همه خوبان بتاز
ای صنم خوش سخن حلقه درآ رقص کن
هر که در این روزگار دارد او کار بار
 
ای ز تو روشن شده صحن و سرا همچنین
خشم چرا کرده​ای چیست چرا همچنین
سجده کنم در نماز روی تو را همچنین
عشق نگردد کهن حق خدا همچنین
بنده شده​ست و شکار یار مرا همچنین
تاریخ شعر: -