گفتم که گهی چند نپرسم خبرش
گفتم که گهی چند نپرسم خبرش
تا بوک برون شد تکبر ز سرش

خود هست کرشمه هر زمان بیشترش
اکنون من و زاری و شفیعان درش

تاریخ شعر: -