در منزل آبگینه هنگام درنگ
در منزل آبگینه هنگام درنگ
چون بی‌تو دل شکسته را دیدم تنگ

گفتم که چگونه‌ای دلا گفت مپرس
چونانک در آبگینه اندازی سنگ

تاریخ شعر: -