پیروزشه ای خورده سپهر از تو هراس
پیروزشه ای خورده سپهر از تو هراس
هر ساعت و بس کرده زمین‌بوس و سپاس

زیرا که کنی به خنجر چون الماس
از هفت فلک به یک زمان چارده طاس

تاریخ شعر: -