زان شب که به روز برده‌ام با تو به ناز
زان شب که به روز برده‌ام با تو به ناز
روز و شبم از غمت سیاهست و دراز

بس روز چنین بی‌تو به سر خواهم برد
تا با تو شبی چنان به روز آرم باز

تاریخ شعر: -